2010 : ЦАХИМ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ
2011 : ЁС ЗҮЙГ ДЭЭДЭЛЖ, ХАМРАЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЖИЛ
2012 : ДААТГУУЛАГЧ ТАНЫ ТӨЛӨӨ ЖИЛ
2013 : НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН МАРКЕТИНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЖИЛ
2014 : НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН АЖИЛТНЫ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ
2015 : ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЖИЛ
2016 : АЖИЛ ОЛГОГЧ, ДААТГУУЛАГЧИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ
2017 : ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА, ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ
2018 : ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЖИЛ
2019 : ТАНД ОЙРХОН - НАЙРСАГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ
2020 : НЭГ БҮРТГЭЛ - НЭГ ХЯНАЛТЫН ЖИЛ
2021 : ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА - ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЖИЛ
2022 : ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН
АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СИСТЕМ