НЭВТРЭХ
Тэтгэмж /оршуулга/

ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Тэтгэмжийн даатгал гэдэг нь даатгуулагчийг хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах, жирэмслэх, амаржих, нас барах тохиолдолд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж хэлбэрээр нэг удаа олгох мөнгөн хөрөнгө юм.

 

ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

Даатгуулагч тэтгэмжийн даатгалд хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоосоо сар бүр дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө.

 

ОРШУУЛГЫН ТЭТГЭМЖ АВАХ ЭРХ

Ердийн болон ахуйн ослын улмаас нас барсан даатгуулагч нийтдээ 36 сараас доошгүй хугацаанд шимтгэл төлсөн байх.

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас нас барсан даатгуулагч шимтгэл төлсөн хугацаа харгалзахгүй.

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагч нас барвал тухайн тэтгэвэр авагчийн ар гэрт оршуулгын тэтгэмж олгоно.