НЭВТРЭХ
Тэтгэмж /Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт/

ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Тэтгэмжийн даатгал гэдэг нь даатгуулагчийг хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах, жирэмслэх, амаржих, нас барах тохиолдолд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж хэлбэрээр нэг удаа олгох мөнгөн хөрөнгө юм.

 

ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

Даатгуулагч тэтгэмжийн даатгалд хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоосоо сар бүр дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө.

 

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ АВАХ ЭРХ

Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа түр алдхаас өмнө 3 ба түүнээс дээш сар тэтгэмжийн даатгалд шимтгэл төлсөн байх.

Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг ажлын 66 өдрөөс, хуанлийн жилд удаа дараа өвдсөн тохиолдолд ажлын 132 өдрөөс илүүгүй хугацаанд тооцон сүүлийн 3 сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 5 хүртэл жил шимтгэл төлсөн бол 50%, 5-14 жил шимтгэл төлсөн 55%, 15 ба түүнээс дээш жил шимтгэл төлсөн бол 75% -иар бодож олгоно.