НЭВТРЭХ
Тэтгэвэр /өндөр нас/

ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Тэтгэврийн даатгал нь даатгуулагчийн өндөр наслахад насан туршид нь, тахир дутуу болход хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх хүртэл, нас барахад нь түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд ( 0-19 насны хүүхэд) –ийн баталгааг хангах зорилгоор тэтгэврийн даатгалын сангаас сар бүр тэтгэвэр олгох мөнгөн хөрөнгө юм.

 

ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалд хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоосоо сар бүр дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө.

 

ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР АВАХ ЭРХ

 

Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20 жил, үүнээс хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд дор дурдсан хугацаанд ажиллаж шимтгэл төлсөн бол өндөр насны тэтгэвэр авах эрхтэй

Хөдөлмөрийн нөхцөл

Хүйс

Нас

Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж шимтгэл төлсөн байх хугацаа

Газрын дор

эрэгтэй

50

10 жил

Хортой халуун

эрэгтэй

эмэгтэй

50

45

10 жил

7 жил 6 сар

Хүнд

эрэгтэй

эмэгтэй

55

50

12 жил 6 сар

10 жил

Малчин

эрэгтэй

эмэгтэй

55

50

15 жил

12 жил 6 сар

 2021 он