НЭВТРЭХ
Арвайхээр суманд 2020.04.14 -ний өдөр 36 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

13 төрлийн үйлчилгээг 38 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 83% (30 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 17% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 36
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:04:39 02:15:00 29
Тасалбаргүй 00:03:28 00:24:21 7
00:04:25

02:39:21

Биечлэн 00:04:15 02:29:07 35
Утсаар 0
Цахимаар 00:10:14 00:10:14 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 36 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /материалын хариу/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Данс асуух-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 18
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 5
4 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 2
5 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, 10
6 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-14 21:59:41, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр