МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.615548455804%
926
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0649627263046%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21299254526092%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10649627263046%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |57
Энэ 7 хоногт |232
Энэ сард |2399
Энэ жил |4708
2019 онд |77657
      2019-03-04   12:36:27   129   0
  Тэтгэмж тогтоолт, олголт, сангийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үндэслэлийг шалгах аян
Тэтгэмж тогтоолт, олголт, сангийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үндэслэлийг шалгах аян 2019.05.01 -г хүртэл хугацаанд үргэлжилнэ. Аяны хугацаанд 2017, 2018 онуудад нийгмийн даатгалын тэтгэмжийн сангаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж, жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж авч байсан даатгуулагчид тэтгэмжээ дахин шалгуулах боломжтой.
СЭДЭВ : ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД