МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |32
Энэ 7 хоногт |91
Энэ сард |2083
Энэ жил |2083
2019 онд |77657

ТАНИЛЦУУЛГА

Аймгийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс нь нийт 56 ажилтан албан хаагчидтай. Үүнээс 19 суманд 48 байцаагчтай. Хэлтэст Санхүү бүртгэл хамралт орлого хяналтын тасаг, Үйлчилгээний тасаг, Эрүүл мэндийн даатгалын тасаг гэсэн 3 тасагтай үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Хархорин, Хужирт сумдад нийгмийн даатгалын 2 тасагтай. Иргэд даатгуулагчиддаа нийгмийн даатгалын байгууллагын ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж, зөв боловсон харьцаж, хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх эрхэм зорилго тавин ажиллаж байна.


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД