МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |21
Энэ 7 хоногт |80
Энэ сард |2072
Энэ жил |2072
2019 онд |77657

Малчин-Даатгуулагчийн Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх барим бичиг
Малчин - даатгуулагч өндөр насны тэтгэврийг тогтооход дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ.
1. Өргөдөл ( өргөдөлд малчнаар ажиллаж байх хугацаандаа нийгмийн даатгалын сан болон халамжийн сангаас тахир дутуугийн тэтгэвэр авч байсан эсэхийг тодорхой бичүүлэх, худал мэдүүлсэн тохиолдолд тэтгэвэр тэтгэмжийг буцаан төлүүлж хуулийн хариуцлага хүлээнэ гэдгийг анхааруулах)
2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
3. Хөдөлмөрийн дэвтэр болон хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүний хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, архивын лавлагаа, шүүхийн шийдвэр
4. Мал тооллогын ба малчин өрхийн гишүүний бүртгэлийг харъяа сумын архиваас хуулбарлан гаргуулж хуулбар үнэн тэмдэг даруулах
5. Тухайн багийн Засаг даргын тодорхойлолт /Нийгмийн даатгалын байцаагч шалган баталгаажуулсан мал тооллогын бүртгэлийг үндэслэн, албан ёсны хэвлэмэл маягт дээр, хавсралтад дурдсаны дагуу/
6. Хэрвээ тухайн сум, багт оршин сууж мал маллаж байгаад төв суурин газарт шилжсэн тохиолдолд мал тооллогын бүртгэлийн лавлагаа авсан газраасаа тодорхойлолт авах
7. Эмэгтэй малчин даатгуулагчийн хувьд гэр бүлийн баталгаа, байхгүй бол архивын лавлагаа, шүүхийн шийдвэр зэрэг болно.


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД