МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |22
Энэ 7 хоногт |81
Энэ сард |2073
Энэ жил |2073
2019 онд |77657

Хөдөлмөрийн чадвар алдсан болон жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
 Албан журмын даатгуулагч бол
 1. Үзүүлсэн эмнэлэгээс эмнэлэгийн хуудас авч байгууллагынхаа нятлан бодогчид өгөх

 2. НД10 маягтыг бөглөсөн байх

 3. Ажил олгогчийн нэхэмжлэх


 Сайн дурын даатгуулагч бол
 • Үзүүлсэн эмнэлэгээс эмнэлэгийн хуудас авах

 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр

 • Холбоо барих утасны дугаараа үлдээх

 • Дээрх материалыг бүрдүүлж бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэнэ өгнө.


  

  T W I T T E R

  ФОТО СЛАЙД