МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |15
Энэ 7 хоногт |74
Энэ сард |2066
Энэ жил |2066
2019 онд |77657

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичиг

 1. Өргөдөл / өргөдлийн маягт бөглөнө /

 2. Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар

 3. Нийгмийн даатгалын дэвтэр

 4. 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг

 5. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тухай эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр

 6. Даатгуулагч 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр

 7. Цалингийн тодорхойлолт, архивын лавлагаа / 1995 оноос өмнөх хугацааны цалин сонгосон бол/

 8. Цэргийн алба хаасан бол цэргийн батлах, зөрчилтэй бол цэргийн төв архивын лавлагаа

 9. Гэрлэлтийн баталгаа эх хувь

 10. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

 11. Тэжээгч нас барсны гэрчилгээний хуулбар

 12. 0-18 насны хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар


Дээрх материалыг бүрдүүлж бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэнэ өгнө.
 T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД