МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |3
Энэ 7 хоногт |62
Энэ сард |2054
Энэ жил |2054
2019 онд |77657

Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичиг
  1. Өргөдөл /гараар бичнэ/

  2. Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар

  3. Нийгмийн даатгалын дэвтэр

  4. Даатгуулагч 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр

  5. 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг

  6. Цэргийн алба хаасан бол цэргийн батлах шаардлагатай бол цэргийн төв архивийн лавлагаа

  7. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тухай эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр

  8. Цалингийн тодорхойлолт архиваас /1995оноос өмнөх хугацааны цалин сонговол/

Дээрх материалыг бүрдүүлж бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэнэ өгнө.
 T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД