МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |64
Энэ 7 хоногт |511
Энэ сард |1849
Энэ жил |1849
2019 онд |77657
2017.10.23-2017.10.27 ны өдрүүдэд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
10 дугаар сарын 23 -наас 10 дугаар сарын 27-ны өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгал санд аж а ...
932   0   2017-11-27   15:56:43
2017.10.09-2017.10.13 ны өдрүүдэд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
10 дугаар сарын 09 -нөөс 10 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгал санд аж ...
619   0   2017-11-02   10:02:58
2017.09.11-2017.09.15 нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
9 дүгээр сарын 10-наас 15-ны өдрүүдэд нийт 27 даатгуулагч шинээр тэтгэвэр тогтоолгосноос өндөр насн ...
306   0   2017-09-25   11:30:33
2017.09.04-2017.09.08 нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
9 дүгээр сарын 04-нөөс 08-ны өдрүүдэд нийт 11 даатгуулагч шинээр тэтгэвэр тогтоолгож, 77 даатгуулагч ...
834   1   2017-09-13   15:07:56
2017.05.01-2017.05.05 нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
1. Тухайн долоо хоногт нийт 137 даатгуулагч үйлчилгээнд үнэлгээ өгсөн байна. Үүнээс 137 буюу 83.03% ...
790   0   2017-05-08   15:36:54
2017.04.17-2017-04-21 нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
1. Тухайн долоо хоногт үйлчилгээ үзүүлж буй 7 байцаагч 356 иргэд даатгуулагчдаас үнэлгээний төхөөрө ...
328   0   2017-04-25   14:30:33
2017.04.10-2017.04.14-нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
1. Тухайн долоо хоногт нийт 288 даатгуулагч үйлчилгээнд үнэлгээ өгсөн байна. Үүнээс 256 буюу 88.89% ...
515   0   2017-04-20   17:40:00
2017.04.03-2017.04.07 нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
1. Тухайн долоо хоногт нийт 257 даатгуулагч үйлчилгээнд үнэлгээ өгсөн байна. Үүнээс 228 буюу 88.72% ...
537   0   2017-04-10   10:08:24


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД