МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |43
Энэ 7 хоногт |102
Энэ сард |2094
Энэ жил |2094
2019 онд |77657
2019 онд сумдад хийх хяналт шалгалтын хуваарь
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2019 онд сумдад хийх хяналт шалгалтын хуваарийг батлуулан ажиллаж байна. ...
117   0   2019-02-11   12:57:36
Хэлтсийн дотоод аудитын хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 2019 он
2019 онд хэлтсийн дотоод аудитын тасгаас дотоод хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. ...
133   0   2019-02-11   10:00:38
Арвайхээр сумын ААНБ-г 2019 онд шалгах хуваарь
2019 онд Нийгмийн даатгалын хэлтсээс Арвайхээр сумын ААНБ-г шалгах хуваарийг батлуулан ажиллаж байна ...
211   0   2019-01-18   09:53:19
АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАГУУ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс нь авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг оны эхэнд хэлтсий ...
668   0   2018-01-05   11:41:16
Дотоод хяналт шалгалтын хуваарь
Зургаар оруулав ...
512   0   2017-02-20   10:31:45
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2015 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган дараах ажлуудыг зохион байгууллаа . 1. ...
1002   0   2015-06-22   16:04:18


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД