НЭВТРЭХ
2021.02.23 нд 16 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 18 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (15 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 16
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:12:34 01:40:35 8
Тасалбаргүй 00:00:53 00:07:07 8
00:06:43

01:47:42

Биечлэн 00:07:58 01:43:37 13
Утсаар 00:01:25 00:02:50 2
Цахимаар 00:01:15 00:01:15 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Төгрөг - 2, Арвайхээр - 12, Сант - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, 4
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 3
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвлөгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 6
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
5 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
6 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-02-23 17:53:50, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр