НЭВТРЭХ
2021.02.15 нд 22 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

7 төрлийн үйлчилгээг 22 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 82% (18 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 18% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 22
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 01:07:37 04:30:29 4
Тасалбаргүй 00:03:52 01:09:44 18
00:15:27

05:40:13

Биечлэн 00:16:11 05:39:56 21
Утсаар 00:00:17 00:00:17 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Батөлзий - 2, Хархорин - 13, Арвайхээр - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 6
3 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 3
4 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-4, 10
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-02-16 09:18:43, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр