НЭВТРЭХ
Нягтлан бодогч нарын анхааралд

Даатгуулагчийн материал хүлээн авсан тухай мессежийг гар утсанд нь мэдээллэдэг болсон тул Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж, жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмжийн материал өгөхдөө тухайн даатгуулагчийн утасны дугаарыг хамт өгнө. Ингэснээр манай байгууллага тухайн материалыг хүлээн авсан тухай мэдээллийг даатгуулагчид тухай бүр мессежээр мэдээлэх, цаашид хэлтсийн http://ndaatgal.ov.gov.mn сайтаар дамжуулан шийдвэрлэлт аль шатанд явж байгааг харуулах боломжтой болж байна

НИЙТЭЛСЭН : 2019-09-30 12:50:53, Д.Очирбат, Арвайхээр